۱۳۸۸/۰۴/۰۱

اطلاعیه اعلام موجودیت شورای مقاومت بلوچستان


به نام خدا
با این اطلاعیه شاخه سیاسی بلوچستان جنبش مقاومت مردمی ایران با نام شورای مقاومت بلوچستان به طور مستقل و جداگانه اعلام موجودیت می کند.
شورای مقاومت بلوچستان با نام مختصر شورای مقاومت تشکلی سیاسی و در راستای رسیدن ملت بلوچ به حقوق مدنی ، مذهبی ،اجتماعی و سیاسی و حق تعیین سرنوشت در ایرانی فدرال بنیانگذاری می شود.
وجود تشکل سیاسی آگاه ، پیشتاز، روشنفکر ، مسئول و متعھد که از نزدیک مسائل و مشکلات جامعه را دریابد و برای حل آن تلاش نماید ضرورتی انکار ناپذیر می باشد.زیرا معضلات مذهبی ، طبقاتی، اجتماعی ، بین المللی و نابرابریها و بی عدالتیهای عمومی و تبعیضات و اجحافات ناروا و همچنین نبود سازمان سیاسی و مدنی مقتدر و مردمی در بلوچستان که از نزدیک دردها را ببیند و برای رفع آن تلاش نماید ضرورت ایجاد یک تشکل سازمان یافته مردمی را ایجاب می کرد.از سوئی وضعیت در ایران به سوی سرنگونی رژیم توتالتیر ولایت فقیه پیش می رود و صدای اعتراضهای مدنی از گوشه و اطراف ایران بلند شده است در چنین وضعیتی تاسیس تشکلی مدنی و سیاسی که برای سیادت ملت بلوچ در چارچوب ایران تلاش نماید ضرورتی اجتناب ناپذیر محسوب می شود.
بنابراین ضرورت تشکیل شورای مقاومت بلوچستان امری ضروری و مسلم و طبیعی است و در همین راستا شورای مقاومت مصمم است جهت رهائی ملت بلوچ فعالانه تلاش نموده و با برقرار کردن ارتباط با کشورها و سازمانهای مدنی و حقوقی و ارائه مدارک و شواهد جامعه جهانی را از جنایات رژیم ولایت فقیه در بلوچستان مطلع گرداند.
همچنین شورای مقاومت بلوچستان به موازات فعالیتهای مذکور یکی از وظایف بنیادین خود را ارتقای سطح آگاهی و اطلاعات و هوشیاری و بیداری مردم در جهت کسب منافع و حقوق خود می داند.
شورای مقاومت معتقد است ایران کشوری چند قومی ، چند مذهبی ،چند فرهنگی و چند زبانی است و اعتراف به این واقعیت و برخورداری همه ایرانیان از حقوق اساسی و مشروعشان بنای وحدت کشور است و شورای مقاومت معتقد به وحدت و یکپارچگی ایران و اتحاد و برادری و برابری مردمان آن می باشد و مردم ایران از هر مذهب و ملیتی باید دارای حقوق مساوی و برابر باشند و هیچ گروه و مذهب و ملیتی حق ندارد با تکیه بر زر و زور دیگر ملیتها و مذاهب را مورد استعمار و استثمار قرار دهد همانگونه که رژیمهای گذشته و حال ایران با تکیه بر ملیتی خاص و یا مذهبی خاص دیگر ملیتها و مذاهب را مورد استعمار و استثمار قرار داده و جنایاتی فجیع در حقشان مرتکب شده اند و آنان را از ابتدائی ترین حقوقشان محروم گردانده اند.
شورای مقاومت بر این باور است که جهت رهائی مردم ایران از یوغ ظلم و ستم ،تبیعض و اجحاف باید به جای رژیم فاشیست و ضد انسانی ولایت فقیه یک سیستم فدرال در ایران تشکیل گردد سیستمی که در آن خواسته عادلانه تمام مردم ایران اعم از فارس و کرد و ترک و بلوچ و عرب و ترکمن و لر تحقق پذیرد.
شورای مقاومت با اینکه بنابر عدم امکان مبارزه مدنی در بلوچستان و سرکوب شدید تمامی انواع مبارزات مدنی مبارزات مسلحانه را تا زمانیکه باب مبارزه مدنی گشوده شود تنها راه نجات مردم از یوغ ظلم و ستم رژیم دیکتاتوری و فاشیست ایران می داند اما هیچ مشارکتی در مبارزات مسلحانه نخواهد داشت البته تلاش خواهد کرد جامعه جهانی را از اوضاع منطقه و علل توسل مردم به مبارزه مسلحانه آگاه سازد.
شورای مقاومت تشکلی است مستقل و معتقد به برابری مردم ایران اما از آنجائیکه فعالیت شورای مقاومت در بلوچستان است همه مردم بلوچستان اعم از علما ء ،دانشگاهیان ، دانشجویان ، طلاب ، کارگران ، جوانان و عموم مردم بلوچستان می توانند به عضویت شورای مقاومت در آیند و تنها شرط لازم پذیرفتن مرامنامه و اساسنامه شورای مقاومت می باشد.
شورای مقاومت بلوچستان
توضیح:به زودی اساسنامه شورای مقاومت را ارائه خواهیم داد
http://shoraa.blogspot.com/